majandusaasta aruanne

Ettevõtlus Soomes – mis aruandeid esitada peale majandusaasta lõppu?

Ettevõtlusega Soomes kaasneb Eesti ettevõttel hulgaliselt kohustusi ning üheks olulisemaks neist on kohustus esitada peale majandusaasta lõppu majandusaasta aruanne. Aruanne esitatakse vormil 6U. Aruande esitamise tähtaeg on neli (4) kuud peale majandusaasta lõppu. Näiteks majandusaasta 01.01.2018 – 31.12.2018 eest aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2019 .

Ettevõtlusega Soomes tegutsevatel Eesti ettevõtetel on majandusaasta aruande esitamise kohustus kõigil –  nii püsiva tegevuskohaga ettevõtetel kui ka püsiva tegevuskohata ettevõtetel.

Millisel juhul tuleb Soomes ettevõtlusega tegeleval ettevõttel esitada majandusaasta aruanne vormil 6U?

Soomes tegutseval ettevõttel tuleb esitada Soomes maksustamise alla kuuluvate tulude ja tasaarveldavate kulude kohta majandusaasta aruanne, kui on  täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest :

Kui ettevõttel on:

Majandusaasta aruandel 6U esitatavad andmed

Majandusaasta aruandes vormil 6U tuleb esitada kõik alalise tegevuskohaga seotud  tulud, kulud, varad ja võlgnevused. Kui ettevõttelt on selliste tulude eest kinni peetud tuluallikamaks, tuleb maksudeklaratsioonis märkida  kinnipeetud tuluallikamaks. Maksuamet võtab neid andmeid lõpliku tulumaksu arvutamisel arvesse.

Miks on vaja esitada majandusaasta aruanne 6U?

Aruandel 6U esitatud info alusel arvutatakse maksustatav tulu, selleks lahutatakse maksustamise alla kuuluvatest tuludest (punkt 4 „Majandustegevuse tulud“) majandustegevuse vähenduskõlblikud kulud (punkt 5 „Majandustegevuse kulud“). Maksustatav kasum või kinnitatav kahjum näidatakse punktis 6 (Maksustatav kasum või kinnitatav kahjum).

Varade aruandes deklareeritakse ettevõtte alalise tegevuspaigaga seotud varad, võlgnevused ja omakapital.

Isegi kui  ettevõttel ei ole Soomes alalist tegevuskohta, on ettevõte kohustatud maksma tulumaksu tulult, mis on saadud Soomes asuvalt kinnisvaralt või korteriomandilt. Need tulud deklareeritakse blanketil 7A (Ettevõtte isikliku tuluallika tulu eritlus).

Millised on juurdelisatavad lisad?

Aruandele tuleb juurde lisada alalise tegevuskoha kasumiaruande ja bilansi koopia. Kasumiaruande ja bilansi koostamisel tuleb kohalduvates osades järgida Soome raamatupidamisseadust ja lisada juurde järgmised lisad:

koopia juhatuse koosoleku protokollist majandusaasta tulemuste heakskiitmise ning dividendide jagamise otsuse kohta

  • selgitus ettevõtte tegevusest Soomes (lisa80)
  • finantsaruanne, mis koosneb
  • kasumiaruanne
  • bilanss
  • bilansikirjete lisadest nagu võlad ja kohustsued, maksuvõlad ja ettemaksed
  • põhivara arvestus ja amortisatsioon
  • muud finantstulud ja – kulud
  • osakapitaliga seonduvad kirjed nagu kasum, kahjum, dividendide jagamine.

 

Soomes ettevõtlusega tegelev ettevõte peab 6U aruande esitama isegi siis kui puudub püsiv tegevuskoht.

Kui ettevõttel ei teki püsivat tegevuskohta tulumaksustamise seaduse alusel siis peab ettevõte sellest teada andma aruande 6U punktis 2 ja lisama aruandel lisa 80 .

Aruanne 6U koos lisaga 80 tuleb samuti esitada 4 (nelja) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

Aruannet koos lisaga 80 ei ole vaja esitada, kui ettevõte on varem saanud maksuameti otsuse selle kohta, et ettevõttel ei moodustu Soomes alalist tegevuskohta. Ettevõte võib saada sellise otsuse varasema aasta tulumaksustamise käigus või siduvas eelteabeotsuses. Aruanne koos lisaga 80 tuleb siiski otsusest hoolimata esitada juhul, kui ettevõtte tegevuses on toimunud muudatus või aruannet on eraldi nõutud. Muudatusega on tegemist näiteks siis, kui Soomes praktiseeritav tegevus jätkub oletatavast kauem või kui ettevõte alustab uut äritegevust.

Kuidas esitatakse majandusaasta aruannne Soomes?

Soomes ettevõtlusega tegelevad Eesti ettevõtted esitavad majandusaasta aruande elektrooniliselt,  vormil 6U kasutades OmaVero keskkonda.

Elektroonselt maksuameti kienditeenindusse saab registreerida ning seal deklaratsioone ja aruandeid  esitada Katso tunnusega

Mis juhtub kui  Soomes ettevõtlusega tegelev ettevõte jätab 6U deklaratsiooni esitamata?

Kui ettevõte jätab Soome majandusaasta aruande, vormil 6U  või selgituse üldse esitamata on selle tagajärg harilikult maksuviivise nõudmine ja ettemaksuregistrist eemaldamine.  Tuludeklaratsiooni või selgituse puudumine võib mõnel puhul viia ka selleni, et maksuamet hindab ise maksustava tulu määra, mille alusel järgmisel aastal tuleb tulumaksu tasuda.

Tundus vajalik, kuid vajad rohkem info – võta julgelt ühendust telefonil +50 888 38 ning lepi kokku aeg või kirjuta info@sisi.ee

https://www.vero.fi/contentassets/7b0c1360770e493b80ccea77640f755b/3053v17.pdf