Dividendide maksustamine alates 01.01.2019 aastast.

Dividendide maksustamisel jõustus 1. jaanuaril 2018.aastal tulumaksuseaduse säte, mille kohaselt on regulaarsete kasumijaotiste tulumaksumäär 14%. Tulumaksumuudatuse eesmärgiks on motiveerida ettevõtjaid jaotama eelnevate perioodide kasumit ning hoidma kasumi jaotamist tulevastel perioodidel aktiivsena.

Tänaseks on 2018 majandusaasta on lõppenud ja tublimatel ettevõtetel juba majandusaasta aruanded koostatud ja ehk nüüd ongi  aeg üle vaadata kuidas maksustatkse 2019 väljamakstavad dividendid.

Dividendi maksumäär

Dividendide väljamaksmisel kohaldub alates 01.01.2019 muudatused TuMA§4 lg 5 alusel regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% ehk 14/86 dividendide netosummast. See tähendab , et nüüd peab residendist äriühing dividende tulumaksustada nii madalama maksumääraga 14/86 kui ka tavamääraga 20/80.

Millal saab kasutada madalamat maksumäära?

  • Dividendide väljamakselt saab madalamat maksumäära kasutada 2019 aastal ühele kolmandikule 2018 aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on tasunud tulumaksu, kuna arvestus on kassapõhine.
  • Maksuvabalt edasimakstus dividendid (saadud teistelt äriühingutelt kellega on osalus vähemalt 10%) soodusmäär arvestusse ei lähe.
  • Dividendide väljamakselt saab madalamat maksumäära kasutada 2020 aastal ühele kolmandikule 2018 ja 2019 aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on tasunud tulumaksu.
  • Täies ulatus saab 14-protsendilist maksumäära rakendada 2021. aastal, mil ettevõttel on õigus kasutada kogu kolme eelneva aasta keskmise väljamakse ulatuses 14%-list maksumäära.

Dividendide maksustamise näide juhul kui ettevõte ei ole välja maksnud dividende 2018 aastal.

Sellisel juhul on 2019 aastal maksumäär endiselt 20/80.

Dividendide maksustamise näide juhul kui ettevõte maksis dividende 2018 aastal.

Näide1: ühe osanikuga ettevõte

2018 aastal maksti endale dividende 12 000EUR, ettevõtte tulumaksu tasuti 3 000EUR

2019 aastal makstakse samuti 12 000 EUR, sellest 1/3 ehk 4 000EUR maksustatakse 14/86 ehk 651,16 ja 8 000EUR maksustatakse 20/80 ehk 2 000EUR. Kokku ettevõttel tasuda maksukohustus 2651,16EUR

Täiendav tulumaksu kinnipidamine 7% tuleb summalt 4000EUR kuna seda on ettevõtte tasandil maksustatud  soodusmääraga. Kinnipeetud tulumaks on 280EUR. Netodividend, summa mida osanik saab välja maksta on 12 000-280 ehk 11 720EUR

Kinnipeetud 7% tulumaks deklareeritakse vormil INF1

Näide2 : ettevõte kasutab maksuvabastust, dividendi makstakse eraisikule

2018 aastal maksti endale dividende 12 000EUR sellest 9 000EUR oli äriühingule enda jaotamata kasumi arvelt ja 3 000EUR maksti edasi tütarettevõttelt saadud dividendi. Tulmaksu tasuti 9 000EUR-ilt 20% ehk 2 250EUR.

Tütarettevõttelt saadud dividendidest on 2019 aasta alguseks kasutamata (välja maksmata) 6 000EUR. 2019 aastal makstakse samuti dividende 12 000EUR. 6 000EUR makstakse maksuvabalt, 6 000EUR tuleb maksustada ettevõtte tulumaksuga. Soodusmääraga 14/86 maksustatakse 3000EUR (1/3 9000-st) , 3 000EUR tavamääraga. Ettevõtte maksukohustus 4 888,37+750EUR ehk 1238,37. Täiendav tulumaksu kinnipidamine 7% 3 000EUR-lt ehk 210EUR. Dividendid väljamaks 12000 -210EUR ehk 11 790 EUR

Millise majandusaasta kasumist madalamat maksumäära saab kasutada?

Ettevõtte tulumaksu eripära Eestis on see, et maksustatakse ainult jaotatud kasumit. Kui kasum investeeritakse uuesti ettevõttesse või otsustatakse seda mitte välja maksta, on see maksuvaba. Seega ei ole oluline, millisel perioodil on kasum teenitud, vaid maksumäära leidmisel vaadatakse seda, millal on kasum välja makstud.

Kuidas maksustatakse füüsilise isiku dividenditulu kui on rakendatud madalamat maksumäära?

Madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamaksmisel füüsilisele isikule kuulub täiendavalt kinnipidamisele tulumaks 7% (TuMS § 41 p 7²). Tulumaks kuulub kinnipidamisele nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud dividendi väljamakselt.

Kui äriühingu dividendid maksustatakse tavapärase 20%-lise maksumääraga, siis lisakohustusi füüsilisele isikule sellest ei tulene.

Kuidas ja kus tuleb dividendide tulumaks deklareerida residendist äriühingul?

Madalama maksumäära kasutamine on kohustuslik ja residendist äriühing deklareerib nii madalama maksumääraga kui ka tavamääraga maksustatud dividendi väljamaksed vormi TSD lisal 7 ja vormil INF 1.

E-maksuametis kuvatakse vormi TSD lisal 7 „Jaotatud kasumi arvestus madalama maksumäära kohaldamiseks“  allpool olev info hetkeseisuga:

  • eelmisel aastal väljamakstud dividendid ja omakapitali väljamaksed (jaotatud kasum), millelt äriühing on maksnud tulumaksu;
  • kasum, millele kohaldub madalam maksumäär;
  • kalendriaastal madalama maksumääraga jaotatud kasum;
  • kasum, mida on veel võimalik kalendriaastal madalama maksumääraga jaotada.

Kuidas ja kus tuleb dividendide tulumaks deklareerida füüsilisel isikul?

Füüsilise isiku dividenditulu summa ja dividenditulult kinnipeetud tulumaks deklareeritakse vormil INF 1. Vormil INF 1 on koodil 13050 madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamakse liik „MDK“ ja tavamääraga maksustatud dividendi väljamakse liik endiselt „DK“.

Madalama maksumääraga maksustatud dividendi maksmisel või edasimaksmisel füüsilisele isikule kuulub üldjuhul kinnipidamisele tulumaks määras 7%, kuid mitteresidendist füüsilise isiku puhul võivad maksuleping ja dividenditulu saaja residentsustõend kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määra vähendada (vastavalt 0% või 5%).

Mitteresidendist füüsilisele isikule tasutava dividendi maksustamine.

Mitteresidendi dividenditulu deklareerimiseks vormil INF 1 peab isikul olema Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti väljastatud mitteresidendi registrikood Eestis.

Kuidas kohaldada madalama maksumääraga maksustatud dividendidele vabastusmeetodit?

Residendist äriühing deklareerib TSD lisa 7 osas II koodil 7210 tulu liigiga 723.1 saadud madalama maksumääraga maksustatud dividendid. Kui äriühing maksab saadud dividendide arvelt madalama maksumääraga maksustatud dividende edasi, siis tuleb need deklareerida koodil 7311.

Sarnaselt tavamääraga maksustatud dividendile saab vabastusmeetodit kohaldada tingimusel, et dividendi saanud ja edasimaksval äriühingul oli dividendi maksjal vähemalt 10% suurune osalus. Erinevus tavamääraga maksustatud dividendi edasimaksmisest on see, et kui madalama maksumääraga maksustatud dividend makstakse edasi füüsilisele isikule, siis kuulub dividendilt kinnipidamisele tulumaks 7%.

Enda ettevõtte rahavoo juhtimisel võta kasutusele SisiFlow tööriist ja sa näed millal on õige hetk ja võimalus endale dividende maksta.

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik, kuid sul ei ole raamatupidajat, kellelt nõu küsida siis kirjuta julgelt  e-kiri aadressile:   info@sisi.ee  või helista telefonil +372 50 888 38.

Allikas:  www.emta.ee,

www.kindsigo.ee