käibemaksu tagastus

Lootusetud võlad ja käibemaksu tagastus 2022 aastast

Seni kehtinud seaduse alusel ei olnud käibemaksukohustuslasel müügiarvetelt  õigust käibemaksu tagastust küsida, mille esitamisest oli möödunud juba 12 kuud kuid arve saaja oli muutunud maksevõimetuks. Esitatud arve tuli kanda lootusetuks võlaks, et see hiljem maha kanda. Arve tasumine tulevikus on ebatõenäoline. Seni kehtinud seaduse alusel sai lootusetu võla maha kanda ainult koos käibemaksuga ning müüja oli ilma nii enda tulust ning lisaks pidi tasuma veel käibemaksukohustuse riigile.

Sellest artiklist saad sa ülevaate millistel tingimustel saab käibemaksu tagasi küsida. Millised tegevused peavad olema tehtud ning nõuded täidetud?

Kuidas saab käibemaksu tagastust küsida alates 2022 aastast?

Käibemaksukohustuse aluseks on n.ö. lootusetu nõue. See on raamatupidamisest maha kantud lootusetu võlgnevus. Enne nõude maha kandmist peab maksukohustuslane tegema kõik endast oleneva, et tasumata jäänud arve tasutaks. Kui aga selgub, et vaatamata maksukohustuslase püüdlustele ei ole võimalik (ettevõte on likvideeritud) või võla sissenõudmiseks tehtavad kulutused ületavad laekumisest saadava tulu.  Sellisel juhul alles tohib nõude maha kanda ja vastavalt käibemaksu korrigeerida.

Nõude maha kandmise õigus rakendub ainult juhul, kui võlgnik on maksejõuetu. Kui ostja on vaidlustanud arve või keeldub mingil muul põhjusel arvet tasumast, ei ole maha kandmise aluseks.

Seadusemuudatus võimaldab maksukohustust korrigeerida ainult nõuetel, mis on maha kantud alates 01.jaanuar 2022. Varasematelt nõuetelt ei saa käibemaksu tagastust küsida.

Korrigeerimise tingimused

Enda käibemaksukohustuse vähendamiseks peab maksukohustuslane täitma kõik § 291 lõikes 1 sätestatud tingimused.

Maksukohustust saab vähendada üksnes sellistelt nõuetelt, mis on kooskõlas käibemaksuseadusega. See tähendab, et:

  • tasumata jäänud kauba või teenuse eest peab olema väljastatud KMSi §-le 37 vastav arve ja see peab olema kajastatud tehingu toimumise maksuperioodi käibedeklaratsioonil.
  • Maksukohustuslane ja temalt kauba või teenuse soetanud isik ei tohi olla seotud isikud.
  • Korrigeeritav nõue peab olema võõrandamata. Võõrandatud nõude puhul ei ole tegemist võlaga, sest see on sisuliselt kolmanda osapoole poolt rahuldatud.
  • Arve tasumise tähtpäevast peab olema möödunud vähemalt 12 kuud, kuid mitte rohkem kui kolm aastat. Maksu- ja tolliamet leiab, et lühem periood ei ole piisav, et määratleda, kas tegu on lootusetu võlaga ning see soodustaks seaduse kuritarvitamist.

Erisätted üle 30 000-eurostele  nõuetele

Nõuetele, mis on suuremad kui 30 000 eurot (koos käibemaksuga), rakenduvad erisätted.

  • Taolistele nõuetele ei kehti eelpool väljatoodud arve tasumise tähtajaga seotud 12 kuu piirang.
  • 30 000 eurot ületavate nõuete lootusetuse aluseks kohtulahend. Siinkohal võib kohtulahendiks lugeda igasugust täitedokumenti, mis tõendab nõude olemasolu ja lootusetust (nt maksekäsk, registrist kustutamise otsus, pankrotimenetluse raugemise määrus)..

Võlgnikku peab teavitama kirjalikult

Maksukohustuslane peab võlgnikku kirjalikult teavitama nõude mahakandmisest (olles eelnevalt teinud kõik võimaliku võla kättesaamiseks). Alles seejärel võib maksukohustuslane käibemaksu korrigeerida.

Võlgnik, kes saab vastava teavituse ja on tasumata arve alusel eelnevalt sisendkäibemaksu maha arvanud, on kohustatud korrigeerima sisendkäibemaksu teavituse saamise maksustamisperioodis.

Seega kehtestab seadusemuudatus maksukohustuslastele üldise kohustuse pidada arvestust tasumata arvete ja lootusetute nõuete kohta nii arvete esitajatele kui ka võlgnikele.

Käibemaksu tagastuse deklareerimine

Kui käibemaksukohustust käibemaksuseaduse § 291  alusel vähendatakse ja maksustamisperioodil tuleb vastava tehingupartneriga seotud arved käibedeklaratsiooni lisal KMD INF kajastada, peab müüja KMD INF A-osal ja käibemaksukohustuslasest ostja KMD INF B-osal deklareerima kas esmakordselt või uuesti (kui vastav arve käibe tekkimise maksustamisperioodil KMD INF-il deklareeriti) ka selle osaliselt või täielikult tasumata arve, millega seotud lootusetu nõue raamatupidamises maha kanti. Mõlemal juhul deklareeritakse arve tavapärased rekvisiidid (arve kuupäev, number, tehingupartneri andmed) ning miinusmärgiga arve tasumata osa arvulised andmed.

Kokkuvõtteks

Lootusetutelt võlgadelt saab alates 2022 küsida tagasi käibemaksu kui võlgnik on maksejõuetu ja on täidetud kõik korrigeerimise peatükis toodud tingimused.  Erisättes on nõuetele mille suurus ületab üle 30 000€ koos käibemaksuga.    Võlgnikku peab teavitama kirjalikult, et te kannate nõude maha. 

 

Kui tundsid ettevõtjana, et vajad endale raamatupidajat kes hoiab ka sinu ettevõtte tegevuse turvalisena ning juhib sinu tähelepanu juba aegsasti ohukohtadele, siis võta julgelt meiega ühendust meili aadressil ly@sisi.ee või helista kohe telefoni +372 50 888 38

Hakka meie sõbraks ka Facebooki lehel ning oled alati kursis oluliste uudistega ettevõtluses!

allikas: rmp.ee