Mitteresidendist juhatuse liikme tasu ja maksud.

Tänasel päeval on aina sagedamini Eesti ettevõtteid kus vähemalt üks juhatuse liige on mitteresident. Ettevõtjatel tekib sageli sellistel puhkudel rida küsimusi, et millised maksud tuleb tasuda Eestis, kuidas need tasutakse ja millal deklareerida?

Selleks, et neile küsimustele vastust saada peaks aga esmalt endale selgeks tegema kes on Eesti resident?

Kes on Eesti resident ja mitteresident?

Eesti resident on füüsiline isik, kellel on täidetud vähemalt üks alljärgnevatest tingimustes:

 • Isiku elukoht on Eestis.
 • Isik viibib Eestis 12-ne järjestiku kuu jooksul vähemalt 183 päeva.
 • Isik on välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat

Residentsuse määramise aluseks on need kolm kriteeriumit, millest juba ühe tingimuse täitumisel loetakse isik Eesti residendiks.

Seega füüsiline või juriidiline isik on mitteresident, kui ta ei ole resident ehk ei vasta ülaltoodud loetelus mitte ühelegi punktile.

Milline mitteresidendi tulu on Eestis maksustatav?

Eestis maksustatakse mitteresidendi tulu piiratud ulatuses. Maksustatakse vaid TuMSi 5. peatükis sätestatud Eesti tuluallikatest saadud tulu.

Lisaks mõjutavad mitteresidendi tulude maksustamist Eestis kahepoolsed riikidevahelised maksulepingud. Jõustunud maksulepingute nimekirja näete siit „Topeltmaksustamise vältimise lepingud”.

Mitteresidendi Eestis maksustatav tulu Tulumaksuseaduse kohaselt


Esmalt vaatame millist mitteresidendi tulu Eestis üldse maksustatakse. Mitteresidendi maksustatav tulu on sätestatud  Tulumaksuseaduse §-s 29 järgmiselt:

 • töö- ja teenustasu (TuMS § 29 lg 1)
 • juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu (TuMS § 29 lg 2)
 • ettevõtluse tulu (TuMS § 29 lg 3)
 • kasu vara võõrandamisest (TuMS § 29 lg 4 ja 5)
 • üüri- ja renditulu (TuMS § 29 lg 6 p 1 ja 2)
 • litsentsitasu (TuMS § 29 lg 6 p 4)
 • alates 2014,  intress lepingulisest investeerimisfondist, mille vara koosneb kinnisasjadest  (TuMS § 29 lg 7)
 • pension, stipendium, preemia, toetus, abiraha, hasartmänguvõit, hüvitis perehüvitiste seaduse alusel, kindlustushüvitis, pensionifondi väljamakse,  samuti Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa või residendist kindlustusseltsi poolt mitteresidendile väljamakstud kindlustushüvitised ning Eesti pensionifondist mitteresidendile tehtud väljamaksed (TuMS § 29 lg 9)
 • meelelahutaja või sportlase Eestis esinemise tasu (TuMS § 29 lg 10)

Juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu

Seega tulumaksuga maksustatakse tulu, mida mitteresident sai residendist juriidilise isiku juhtimise- või kontrollorgani liikme (TuMS § 9) või mitteresidendi Eestis asuva püsiva tegevuskoha juhtorgani liikme ametiülesannete täitmise eest.

Juhtimise- või kontrollorgani liikme tasu maksustamisel ei ole oluline, kus tegelikult töö toimub või teenus osutatakse.

Täpsemalt saate lugeda juhendist siit.

Mitteresidendi tulu deklareerimine

Mitteresidendi tulult tasutakse tulumaks tavaliselt kinnipidamise teel. Tulumaksu määr mitteresidendist juriidilisele isiku tasust on 20%.

Tulumaks peetakse kinni väljamakse tegemisel ning väljamakse tegija on kohustatud kandma kinnipeetud tulumaksu üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks , samaks tähtpäevaks Maksu- ja Tolliametile esitatud maksudeklaratsiooni TSD lisa 2 alusel.

Deklaratsiooni vormid leiate Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt siit.

Kui väljamakselt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses või maksulepingus ette nähtud määras, siis kinnipeetud tulumaks loetakse lõplikuks tulumaksuks ning mitteresident täiendavalt tuludeklaratsiooni enda tulude kohta esitama ei pea.

Maksulepingu soodusmäärasid saab Eestis kasutada kohe väljamakse tegemise hetkel. Kui saaja on resident riigis, kellega Eesti on sõlminud maksulepingu, siis peavad andmed saaja residentsuse kohta teises maksulepingu riigis välisriigi maksuhalduri kinnitatud dokumendi alusel olema maksukohustuslaste registrisse kantud.  Vormi TSD lisal 2 ja füüsilise isiku saadud dividendilt vormil INF1 arvutatakse sel juhul tulumaks kohe maksulepingu määras. Kuni residentsuse tõendit pole, kohaldatakse tulumaksuseaduse määrasid. Mitteresident saab taotleda Eestis enammakstud tulumaksu tagastamist, kui on toonud väljamakse tegemise ajal kehtinud residentsust kinnitava tõendi välisriigi maksuhaldurilt.

Mitteresidendi isiku- või registrikood.

Vormi TSD lisal 2 või dividendi puhul vormil INF1 näidatakse mitteresidendi tuvastamiseks registrikood Eestis, mis on Eesti isikukood füüsilisel isikul või selle puudumisel Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikood. Mitteresidendi registrikoodi Eestis ning mitteresidendi residentsustõendit on võimalik kontrollida mitteresidentsuse päringust.

Lõpetuseks

Kokkuvõtvalt Eesti mitteresidendistist  juhatuse liikme tasu maksustatakse 20% tulumaksumääraga ning tulumaksu peab koheselt  kinni tasu välja maksja.  Deklareeritakse Maksu ja Tolliametile välja maksmise kuule järgnevaks 10-daks kuupäevaks. Tasutakse Maksu ja Tolliametile deklaratsiooni esitamise 10-daks kuupäevaks

Kui tundsid, et artikkel oli sulle vajalik aga soovid täiendavad infot siis võta meiega ühendust www.sisi.ee või kirjuta e-meilile ly@sisi.ee ning broneeri aeg konsultatsioonile..

Allikas: www.emta.ee