vanemahüvitis

Kuidas arvutatakse vanemahüvitis?

Alates päevast kui lapsevanemad saavad teada, et nende perre on saabumas uus maailmakodanik, tekib päevakorda palju uusi küsimusi. Üks olulisemaid nende seas on see, et kui suur saab olema lapsega koju jääva vanema sissetulek ning kummal vanematest oleks mõistlikum lapsega koju jääda, et see pere eelarvet oluliselt ei mõjutaks.

Vanemahüvitise arvestamise periood

Kui lapsevanem on enne lapsehoolduspuhkusele jäämist saanud alammäärast kõrgemat töötasu arvestatakse temale vanemahüvitist vastavalt lapsepuhkuse süsteemile. Sellisel juhul vanemahüvitise arvestusperioodi leidmiseks lahutatakse esmalt alati lapse sünnikuust sellele eelnevad 9 kuud ja hüvitise suurus arvestatakse sellele 9 kuule eelneva 12 kuu tulude alusel. Rohkemat infot saad lugeda siit. Vanemahüvitise perioodi saad leida siit

Vanema tasu jäi alla alammäära arvestusperioodil

Kui vanem vanemahüvitise arvestusperioodil töötas, kuid tema keskmine sissetulek jäi alla töötasu alammäära, makstakse vanemahüvitist töötasu alammäära suuruses, mis on 2022 aastal 654eur.

Vanem ei töötanud arvestusperioodil

Kui vanem vanemahüvitise arvestusperioodil ei töötanud, siis makstakse vanemahüvitist hüvitise minimaalses määras, mis on 2022 aastal 584eur.

Vanemahüvitise ülempiir

Vanemahüvitise ülempiiriks on üle-eelmise aasta kolmekordne keskmine palk. 2022 aastal on vanemahüvitise ülempiir 4043,07eur

Aasta vahetudes juba määratud vanemahüvitise suurus ei muutu. Erandina, kui vanemahüvitise suuruseks on töötasu alammäär ning 01.jaanuarist Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär tõuseb. Sellisel juhul jätkatakse vanemahüvitise maksmist uue töötasu alammäära alusel.

Vanemahüvitise arvutamine saaja vahetumisel

Vanemahüvitist võib maksta lapse isale alates hetkest kui laps on saanud 70 päeva vanuseks. Kui isa taotleb vanemahüvitist pärast seda, kui hüvitist on saanud ema, arvutatakse isa hüvitis sama perioodi tulude alusel, mis oli arvestuse aluseks emal. Vanemahüvitis on kuuhüvitis ja seega on hüvitise saajat võimalik vahetada ainult  kalendrikuu algusest. Hüvitise saaja vahetatakse taotluse esitamisele järgnevast kuust. Väljamakse uuele taotlejale tehakse ülejärgmisel kalendrikuul.

Lapsehoolduspuhkusel viibimist kontrollib sotsiaalkindlustusamet töötajate registri andmete alusel.

Vanemahüvitise taotlemine ja väljamaksmine

Mugavaim viis vanemahüvitise taotlemiseks on www.eesti.ee keskkonna kaudu. Seal on juba rahavastikuregistri andmete põhjal koostatud eeltäidetud taotlus.

www.eesti.ee – E-teenused – Kodanikule – Perekond – Vanemahüvitise taotlemine.

Perehüvitise taotluse saab esitada samuti:

  • E-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlutusamet.ee;
  • Posti teel aadressile Endla 8, 15092, Tallinn
  • Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes, mille aadressid leiab siit (kaasa kindlasti isikut tõendav dokument)

Vanemahüvitis makstakse välja igas kuus eelmise kuu eest. Hilisemal taotlemisel makstakse hüvitis välja tagantjärgi, kuid mitte hiljem kui 6 viimase kuu eest.

Vanemahüvitis, töötamine ning tulu saamine vanemahüvitise maksmise perioodil

Vanemahüvitise saamisel ajal võib vanem töötada või saada töötasu. Kui ühes kuus saadud töötasu ületab poolt vanemahüvitise ülempiiri (2022 aastal 2021,54eur) siis vähendatakse vastava kuu hüvitist. Tulu hulka arvatakse kõik tööandja poolt ühel kuul väljamakstavad summad, s.h. preemia, puhkusetasu, tööandja makstud toetus jms. Kui näiteks vanemahüvitist saavale töötajale makstakse ühes kuul välja töötasu ja puhkusetasu järgmise kuu eest, siis vanemahüvitise suuruse arvutamisel loetakse kõik väljamakstud summa selle kuu töötasuks. Põhjuseks, et tööandjad ei erista maksudeklaratsioonis, millise kuu eest tasud makstakse. Seega lähtub Sotsiaalkindlustusamet hüvitise ümberarvestamisel kalendrikuus tööandja väljamakstud tasust.

 Kui saadud brutotulu on 2021,54eur (sissetulekupiir summa) või alla selle siis vanemahüvitis ei muutu. Üle 2021,54eur  tulu puhul vähendatakse hüvitist iga kahe üle sissetulekupiiri teenitud euro kohta. Tulu saamisel säilib vanemahüvitise saajale alati vähemalt vanemahüvitise määr ( ehk 584 eur 2022 aastal)

Hüvitise ümber arvutamise valem tulu saamisel  : hüvitis = hüvitis – (tulu – sissetulekupiir) / 2

Hüvitisest lahutatakse sissetulekupiiri ületav tuluosa, mis jagatakse kahega

Millistel juhtudel ei vähendata vanemahüvitist?

  • Esimesel hüvitise maksmise kalendrikuul varasemalt teenitud tulu osa;
  • Viimasel hüvitise maksmise kalendrikuul peale hüvitise maksmise lõppemist teenitud tulu osas;
  • Tööandja seadusevastase käitumise tõttu hiljem väljamakstud töötasu osas;
  • Töötuskindlustuse seaduse alusel tööandja maksejõuetuse hüvitise saamise korral;
  • Tulu teenimisel füüsilisest isikust ettevõtjana.

Vanemahüvitise suurus laste järjestikuse sünni korral

Vanemahüvitise seadusega soositakse laste järjestikuseid sünde. Kui ühe lapse eest on vanemale hüvitist makstud ning järgmine laps sünnib alla kolme aastase vahega ning arvutatud vanemahüvitis järgmise lapse osas on väiksem kui eelmise lapse kohta, määratakse hüvitis varasemate tulude alusel.Varasemat hüvitist saav vanem, kellel on õigus sünnitushüvitisele, saab taotleda alates lapse sünnist vanemahüvitise  ja sünnitushüvitise vahe kompenseerimise.

Kokkuvõtteks

Artikkel andis lugejale kiire ülevaate vanemahüvitise arvestuse alustest ja perioodist mille alusel hüvitise summa arvestatakse. Tasu arvestusest saaja vahetumisel. Vanemahüvitise taotlemisest.  Töötamisest ja vanemahüvitise saamisest sama aegselt. Laste järjestikuse sünni puhul.

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik, kuid vajad rohkem infot aga sul ei ole oma  raamatupidajat  kellelt nõu küsida, siis kirjuta julgelt  e-kiri aadressile: info@sisi.ee  või helista telefonil +372 50 888 38.

 

Allikas: sotsiaalkindlustusamet