Välislähetuse päevaraha maksmine alates 01.01.2016

Alates 01.01.2016 kehtib tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 3 punkt 1 muudatus, mille kohaselt välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

Seega seab TuMS maksuvaba päevaraha 50 euro maksmisele 2 tingimust:

 • välislähetuse esimesed 15 päeva ja
 • kuni 15 päeva kalendrikuus.

Siinkohal esitame mõned näited välislähetuse maksuvaba päevaraha 50 euro kasutamisest. Mõiste “lähetus” on mõeldud töölähetusena.

Näide 1
Töötaja on välislähetuses 03.02.2016 ja talle makstakse 1 päeva eest välislähetuse päevaraha 50 eurot.Sama töötaja on välislähetuses 07.02.–22.02.2016, see tähendab, et lähetus kestab 16 päeva ja talle makstakse välislähetuse päevaraha:

 • ajavahemiku 07.02–20.02 eest (14 päeva) 50 eurot päevas,
 • ajavahemiku 21.02–22.02 eest (2 päeva) 32 eurot päevas.
Näide 2

Töötaja on välislähetuses 20.01.–27.01.2016, s.t lähetus kestab 8 päeva ja talle makstakse välislähetuse päevaraha 50 eurot.

Sama töötaja on välislähetuses 28.01.–12.02.2016, s.t 16 päeva, ja talle makstakse välislähetuse päevaraha:

 • ajavahemiku 28.01– 31.01 eest (4 päeva) 50 eurot päevas,
 • ajavahemiku 01.02–11.02 eest (11 päeva) 50 eurot päevas,
 • 12.02 eest (1 päev) 32 eurot päevas.
Näide 3

Töötaja välislähetus kestab 04.03.–18.03.2016, s.t 15 päeva, ja talle makstakse välislähetuse päevaraha 50 eurot.

Sama töötaja järgmine lähetus kestab 28.03.–14.04.2016, s.t 18 päeva, ja talle makstakse välislähetuse päevaraha:

 • ajavahemiku 28.03–31.03 eest (4 päeva) 32 eurot päevas,
 • ajavahemiku 01.04–11.04 eest (11 päeva) 50 eurot päevas,
 • ajavahemiku 12.04–14.04 eest (3 päeva) 32 eurot päevas.
Näide 4

Töötaja välislähetus kestab 25.04.–08.07.2016, s.t 75 päeva, ja talle makstakse välislähetuse päevaraha:

 • ajavahemiku 25.04–30.04 eest (6 päeva) aprillis 50 eurot päevas,
 • ajavahemiku 01.05–09.05 eest (9 päeva) mais 50 eurot päevas,
 • ajavahemiku 10.05–08.07 eest (ülejäänud 60 päeva) 32 eurot päevas.
Näide 5

Töötaja välislähetus kestab aastavahetusel, s. o 28.12.2015–18.01.2016, ja talle makstakse välislähetuse päevaraha:

 • ajavahemiku 28.12.–31.12.2015 eest (4 päeva) 32 eurot päevas 2015. aastal kehtinud korra alusel,
 • ajavahemiku 01.01.–15.01.2016 eest (15 päeva) 50 eurot päevas 2016. aastast kehtiva korra alusel,
 • ajavahemiku 16.01.–18.01.2016 eest (3 päeva) 32 eurot päevas.

Sama olukord on siis, kui töötaja on välislähetuses 01.01.–18.01.2016 ja talle makstakse välislähetuse päevaraha ainult 2016. aastast kehtiva korra alusel:

 • ajavahemiku 01.01.–15.01.2016 eest (15 päeva) 50 eurot päevas ajavahemiku 16.01.–18.01.2016 eest (3 päeva) 32 eurot päevas

Juhul kui välislähetuse päevaraha makstakse üle maksuvaba piirmäära, siis kuulub üle piirmäära makstud osa maksustamisele ja deklareerimisele koos palgaga (vormi TSD lisal 1 palgatuluna).

Muudes päevaraha maksmise põhimõtetes ei ole muudatusi toimunud, see tähendab et välislähetuse päevaraha alammäär ei või olla väiksem kui 22,37 eurot. Teel oleku ja lähetuskohas viibimise aja eest makstakse päevaraha tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töö tegemise koht. Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse välislähetuse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt 21.00. 
Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse välislähetuse päevaraha, kui sõiduk saabub pärast kella 3.00. 
Välislähetusest saabumise päeval teise välislähetusse mineku korral makstakse päevaraha ühekordse määra ulatuses. Tööandja võib välislähetuse päevaraha määra vähendada kuni 70%, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.

Olgu alljärgnevalt meeldetuletuseks ära toodud veel mõned olulised punktid, mis lähetusi puudutavad:

  • Maksuvabalt on lähetuse päevarahasid võimalik maksta töölepingu alusel töötavale töötajale ja juriidilise isiku juhtimis – või kontrollorgani liikmele (näiteks juhatuse ja nõukogu liikmed). Käsunduslepingu alusel töötavatele inimestele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele päevaraha maksuvabalt maksta ei ole võimalik.
  • Töötajat ei või töölähetusse saata kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega. Lähetusse võib saata ka alaealise töötaja, raseda ning töötaja, kes kasvatab alla kolmeaastast või puudega last, kuid seda vaid nende isikute nõusolekul. Alaealise nõusolekule lisaks on nõutav ka tema seadusliku esindaja nõusolek. Kõik nõusolekud peavad olema antud enne lähetust.
  • Juhtimis- või kontrollorgani liikme töökohaks on koht, kus juhtimis- või kontrollorgani liige oma ametiülesandeid harilikult täidab. Seega võib äriühing, kes on Eestis registreeritud ja kelle tegevjuhtkonna keskus ning tegevuskoht on Eestis, näiteks oma ülesandeid harilikult Londonis täitva nõukogu liikme töölähetuse kulusid (sh lennupileteid) välja maksta Londonist lähtuvalt.
  • Kui töötaja töökoht asub väljaspool Eestit ja ta saadetakse lähetusse, ei maksustata tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 3 p 11 kohaselt talle makstavaid lähetusega seotud kulusid piirmäärades, mis kehtivad selles välisriigis, kus asub töö tegemise koht. Lähetusega seotud väljamakseid Eestis ei maksustata, kui isik on olnud kõnealuse välisriigi maksuresident, st on viibinud töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul ja välisriigis teenitud tulu on välisriigis maksustatud. See tulu peab olema dokumentaalselt tõendatud, tõendil peab olema näidatud ka tulumaksu summa (sh juhul, kui summa on null).
  • Töölähetusega kaasnevate kulude hüvitamist on töötajal õigus nõuda enne töölähetusse minemist, ettemaksu saamata jäämise korral on tal õigus lähetusest keelduda.
  • Töölähetusega seotud kulud hüvitatakse vaid kulu tõendava dokumendi alusel. Samuti peab lähetusega seotud kulude hüvitamiseks ning päevarahade maksmiseks tegema tööandja vastava kirjaliku otsuse, kus on vaja ära tuua töölähetuse sihtkoht, kestus, ülesanne ja hüvitatavad lähetuskulud ja välislähetuse päevaraha määr.  Maksuhaldur on seisukohal, et tööandja kirjaliku otsuse puudumisel või juhul, kui selgub, et tegemist ei olnud töölähetusega, tuleb kuludokumentide alusel tehtud väljamaksed maksustada ja deklareerida kui tööandja poolt töötajale antud erisoodustus. Rahalised ülekanded töötajatele maksustatakse palgatuluna.
  • Kui lähetuskulud on teostatud välisvaluutas, siis arvestatakse need eurodesse Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, arvestades kas kuludokumendil olevat kuupäeva, lähetusest saabumise järgmist tööpäeva või siis hoopis töötaja tegelikku kulu. Viimase puhul peab töötaja esitama dokumendi, mis tõendaks tema tegelikku kulu, olgu selleks siis näiteks tema arveldusarve väljavõte või siis valuutavahetuse tšekk, kus oleks näidatud, millise kursiga töötaja raha välislähetuses olles vahetas.
  • Kui töötaja läheb tööandjaga kokkuleppel lähetusse isikliku autoga, võib tööandja maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist 0,3 eurot/km maksimum kalendrikuu piirmääraga 335 eurot või hüvitada tegelikud dokumenteeritud kulud: kütus, parkimiskulu, praamipiletid jms, välja arvatud remondi- ja hoolduskulu. Viimase puhul ei ole ette antud maksimaalset maksuvabastuse piirmäära.  Kumba varianti tööandja lähetuskulude hüvitamisel kasutada otsustab, tuleb ära märkida töölähetuse korralduses.
  • Töölepingu seadus ei sätesta riigisisese lähetuse korral päevaraha maksmise nõuet ning päevarahale ei kehti maksuvabastus.
 See ei tähenda, et riigisisest lähetust enam pole ning lähetusega seotud muid nõutavaid toiminguid, nt lähetuse korraldust ja kulude aruannet teha ei tule.
Makstakse või tasutakse lähetuse transpordi- ja majutuskulud ning päevaraha mittemaksmine ei välista ka lähetuses tehtud muude ettevõtlusega seotud kulude hüvitamist kuludokumentide alusel.
  • Allikas: http://www.rmp.ee/maksud/maksud_yldiselt/lahetuse-paevaraha-maksmisest-2016-aastal-2016-01-12
  • Allikas: Maksu ja Tolliamet