lähetus

Töötajate lähetamine Soome 01.09.2017

Uue korra kohaselt on välismaisel tööandjal töötajaid Soome saates kohustus eelnevalt sellest Soome tööinspektsioonile teatada. Teade on nõutav kui lähetus toimub:

  • tööandja ja Soome tellija vahelise lepingu täitmiseks (näiteks teenuse allhange, toote paigaldus vms)
  • töölähetus suundub grupi teise ettevõttesse (näiteks emaettevõte saadab koolitaja tütarettevõttesse)
  • tegu on tööjõurendiga.

Lähetatud töötajat eristab töölähetuses viibivast töötajast eelkõige asjaolu, et lähetatud töötajal on alati konkreetne vastuvõtja ehk teenusesaaja, kontserni kuuluv ema- või tütarettevõte või renditöö puhul kasutajaettevõte. Seega on lähetatud töötajal vastuvõtvas riigis olemas tema tööd või töökeskkonda korraldav ettevõte. Eesti mõistes töölähetusse minnes, näiteks messil osalemiseks, ei ole töötajat sihtkohariigis keegi vastu võtmas seega antud kohustus Töölähetuses viibiva töötaja kohta ei kehti!

Keda saab lähetada ja kui kauaks on lubatud?

Töölähetuses viibiv töötaja  on Eestis kehtiva töölepingu seaduse (TLS) alusel töötaja, kes saadetakse tööandja poolt tööülesandeid täitma kokku lepitud töötamise kohast erinevasse kohta, kas riigisiseselt või  hoopiski välisriiki, kuid mitte kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks, v.a juhul kui töötaja ja tööandja ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega. (Töölepingu seadus (TLS) § 21)

Lähetatud töötaja on Eestist teise liikmes riiki  lähetatud töötajate töötingimuste seaduse (ELTTS) § 3  lõige 1 kohaselt füüsiline isik, kes tavaliselt töötab Eestis töölepingu alusel ja kelle tööandja lähetab teise liikmesriiki tööle teenuse osutamiseks kindlaks määratud ajavahemikus.

Lähetav ettevõte peab enne töötaja lähetamist teavitama tööohutuse ja töötervishoiu asutust töötajate lähetamise kohta Soome. Lähetava ettevõtte kohustus edastada andmed töötajate lähetuse kohta

  • Ehitusalal tuleb andmed edastada alati, sõltumata sellest mitu töötajat lähetatakse ja kaua töö kestab. Ehitusalal tuleb andmed lisaks töökaitseametnikule edastada ka tellijale ja peatöövõtjale.
  • Andmed peavad sisaldama mh. ettevõtte identifitseerimis- ja kontaktandmeid ja teavet vastutava isiku kohta. Samuti tuleb esitada ka tellija, peatöövõtja ja ehitaja kontaktandmed. Lähetavate töötajate ja sooritatava töö kohta tuleb esitada töötajate arv, lähetuse alguskuupäev ja prognoositav kestus, töökoht ning mis alal töötajad tööle asuvad. Lisaks sellele tuleb esitada lähetava ettevõtte esindaja identifitseerimis- ja kontaktandmed. Juhul, kui esitatavad andmed oluliselt muutuvad, tuleb sellest koheselt vastavaid instantse informeerida.

Seaduse rikkumise eest on karistuseks hooletustrahv

Hooletustrahvi suuruse määrab vastav järelevalveasutus. Trahvi suurust määrates määratakse samaaegselt ka selle tasumise tähtaeg. Hooletustrahvi suurus on minimaalselt 1 000 ja maksimaalselt 10 000 euro.

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik, kuid sul ei ole raamatupidajat, kellelt nõu küsida siis kirjuta julgelt  e-kiri aadressile:   info@sisi.ee  või helista telefonil +372 50 888 38.