Sünnitushüvitis

Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele. Sünnituslehte on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkusele (edaspidi sünnituspuhkus) jäämisel kuni 140 päeva.

Hüvitist makstakse sünnituslehele märgitud töö- või teenistuskohustustest vabastuse esimesest päevast alates ning ühe kalendripäeva eest 100%.
Sünnituspuhkusele on võimalik jääda 30–70 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva (30.–36. rasedusnädal). Kui naine jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 päeva enne eeldatavat sünnitamiskuupäeva, on tal õigus saada sünnitushüvitist 140 päeva eest. Jäädes sünnituspuhkusele hiljem, peab arst või ämmaemand vähendama vastavalt ka sünnituslehe kestust, misläbi kahaneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädi.
Kui raseduse ajal kergendati arsti või ämmaemanda otsuse alusel raseda töö- või teenistuskohustusi või viidi ta üle teisele tööle, siis on tal õigus saada sünnitushüvitist 140 päeva eest vaid juhul, kui ta jääb sünnituspuhkusele vähemalt 70 päeva enne eeldatavat sünnitamiskuupäeva. Kui kirjeldatud juhul jääb naine sünnituspuhkusele hiljem, peab arst või ämmaemand vähendama vastavalt ka sünnituslehe kestust, misläbi kahaneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädi.
Kui sünnitanud naisel on kahtlusi talle väljastatud sünnituslehe perioodi õigsuses, siis peaks ta esmalt võtma ühendust sünnitusabi osutanud raviasutusega. Kui sünnitus toimub enne sünnituspuhkusele jäämist ja rasedus on kestnud üle 28 nädala, väljastatakse sünnitusleht sünnitamise kuupäevast 140 kalendripäevaks.. Uus sünnituspuhkus lapsehoolduspuhkuse ajal:

Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soovib võtta uut sünnituspuhkust ning saada selle eest sünnitushüvitist, peab lapsehoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks. Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Avaldus tuleb tööandjale esitada enne sünnituspuhkuse algust piisava ajavaruga (vähemalt 15–30 päeva varem), et tööandja ja haigekassa jõuaksid kindlustuse õigeaegselt vormistada.

Sünnitushüvitise arvutamise näited:

  1. Mari töötas töölepingu alusel. Mari jäi sünnituspuhkusele 30 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva. Kuna Mari töötab töölepingu alusel, siis võetakse hüvitise arvutamisel aluseks arvestatud sotsiaalmaksu andmed. Mari eest arvestati eelneval aastal sotsiaalmaksu 2741,81 eurot, kokku oli tema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: 2741,81/0,33 = 8308,52 eurot. Mari päevatulu oli 8308,52/365 = 22,76 eurot.

    Sünnitushüvitist saab Mari 140 päeva eest: 140 x 22,76 = 3186,40 eurot. Summalt peetakse kinni tulumaks 669,14 eurot (3186,40 x 0,21 = 669,14), haigekassa maksab Marile sünnitushüvitist 2517,26 eurot (3186,40 – 669,14 = 2517,26).

  2. Sünnitushüvitise arvutamine kui naine jääb sünnituspuhkusele hiljem kui 30 päeva eeldatavast sünnitamise kuupäevast:

    Riina töötab juhatuse liikmena ja jääb sünnituspuhkusele 20 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva. Seetõttu  on arst või ämmaemand kohustatud talle väljastama sünnituslehe 130 päevaks. Kuna Riina töötab juhatuse liikmena, siis võetakse hüvitise arvestamise aluseks makstud sotsiaalmaksu andmed. Riina eest maksti eelneval kalendriaastal sotsiaalmaksu 3163,63 eurot, kokku  oli tema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: 3163,63/0,33 = 9 586,76 eurot. Riina päevatulu  on 9586,76/365 = 26,27 eurot. Sünnitushüvitist saab Riina 130 päeva eest: 130 x 26,27 = 3415,10 eurot. Summalt peetakse kinni tulumaks 717,17 eurot (3415,10 x 0,21 = 717,17), haigekassa maksab Riinale sünnitushüvitist 2697,93 eurot.

NB! Vanemahüvitist maksab sotsiaalkindlustusamet (www.sotsiaalkindlustusamet.ee) kõigile sünnitajatele
Allikas: http://www2.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/synnitushyvitis