Jaotuskõlbulik kasum ja dividendide jagamine. Äriühingute erisused

Äriühingud äriseadustiku mõistes on aktsiaselts, osaühing, usaldusühing, täisühing ning tulundusühistu. Alljärgnevas koondtabelis on esitatud nendele äriseadustikust ja tulundusühistuseadusest tulenevate nõuete peamised sarnasused ja erinevused jaotuskõlbuliku kasumi määratlemisel ning kasumi (dividendide) jagamisel.

  Aktsiaselts Osaühing Usaldusühing Täisühing Tulundusühistu
Kinnitaja Aktsionäride koosolek Osanike koosolek Osanikud Osanikud Liikmete üldkoosolek või volinike koosolek(kui on)
Heaks- kiitja või ettepaneku muutja Nõukogu Nõukogu  (kui on)     Nõukogu (kui on)
Ettepaneku tegija Juhatus Juhatus Juhtima õigustatud osanik(ud) Juhtima õigustatud osanik(ud) Nõukogu (kui on) võijuhatus (kui nõukogu ei ole)
Dividendi saaja Aktsionär Osanik Täis- või usaldusosanik Täisosanik Ühistu liige kui võimalus ette nähtud põhikirjas
Eeldused Jaotuskõlbuliku kasumi olemasolu Jaotuskõlbuliku kasumi olemasolu     Jaotuskõlbuliku kasumi olemasolu
Väljamakse piirang Netovara on väiksem või jääks väiksemaks aktsiakapitali ja reservide kogusummast, mille välja­maksmine ei ole lubatud Netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille välja­maksmine ei ole lubatud     Netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille välja­maksmine ei ole lubatud
Otsustamise alus Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimis­grupi konsolideeritud aruanne Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimis­grupi konsolideeritud aruanne Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimis­grupi konsolideeritud aruanne Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimis­grupi konsolideeritud aruanne Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimis­grupi konsolideeritud aruanne
Dividendi maksimum­suurus Aruandeaasta kasumi (kahjumi) ning eelmiste perioodide kasumite (katmata kahjumite) summa Aruandeaasta kasumi (kahjumi) ning eelmiste perioodide kasumite (katmata kahjumite) summa     Aruandeaasta kasumi (kahjumi) ning eelmiste perioodide kasumite (katmata kahjumite) summa
Jagamise alus (osa jagatavast kasumist) Õigused jaotatavale kasumile sõltuvad aktsiate liigist (nimiväärtuseta aktsiad, erineva nimiväärtusega aktsiad ja eelisaktsiad) Võrdeliselt osa nimiväärtusega (nimiväärtuse suhe osakapitali) Vastavalt sissemakse suurusele (kui ühingulepingus pole teisiti) Vastavalt sissemakse suurusele (kui ühingulepingus pole teisiti) Vastavalt liikme osalemisele ühistu tegevuses või liikme osamaksu suurusele (kui nii põhikirjas)
Dividendi­makse Rahaline (aktsionäri nõusolekul ka muu varaga) Rahaline (osaniku nõusolekul ka muu varaga)     Rahaline
Dividendi ettemaksed Kuni ½ jaotuskõlbuliku kasumi summast (nõukogu nõusolekul kui õigus põhikirjas fikseeritud)        

Allikas: http://www.rmp.ee/raamatupidamine/raamatupidamine-yldiselt/jaotuskolbulik-kasum-ja-dividendide-jagamine-ariuhingute-erisused-2015-08-24