Auditi ja ülevaatuse lävendid muutuvad

  1. aasta 1. jaanuaril jõustuvaid seadusemuudatusi kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab
  2. 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Sarnaselt varasemaga on majandusaasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiskohustus jagatud tegevusnäitajatele tuginedes kaheks: auditi kohustuseks ja ülevaatuse kohustuseks.

Kui spetsiifilistes seadustes (nt äriseadustik, sihtasutuste seadus, audiitortegevuse seadus vmt) ei ole määratud teisiti, siis kohustuse ulatuse üle otsustamisel tuleb lähtuda alljärgnevatest uutest piirmääradest (lävenditest):

Audit Ülevaatus
Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab
Müügitulu või tulu 4,0 mln EUR 12,0 mln EUR 1,6 mln EUR 4,8 mln EUR
Varad bilansipäeva seisuga 2,0 mln EUR 6,0 mln EUR 0,8 mln EUR 2,4 mln EUR
Keskmine töötajate arv 60 inimest 180 inimest 24 inimest 72 inimest

Majandusaasta aruannetele, mille majandusaasta algab enne 1. jaanuari 2016, kehtivad senised lävendid:

Audit Ülevaatus
Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab
Müügitulu või tulu 2,0 mln EUR 6,0 mln EUR 1,0 mln EUR 3,0 mln EUR
Varad bilansipäeva seisuga 1,0 mln EUR 3,0 mln EUR 0,5 mln EUR 1,5 mln EUR
Keskmine töötajate arv 30 inimest 90 inimest 15 inimest 45 inimest

 

Arvestades Eestis registreeritud äriühingute ettevõtlusvorme, on eelkirjeldatud piirmäärade muudatus aktuaalne eelkõige osaühingutele.

Aktsiaseltsidele kehtib ka edaspidi auditeerimiskohustus sõltumata suurusest.

Allikas:http://www.rmp.ee/raamatupidamine/raamatupidamine-yldiselt/auditi-ja-ulevaatuse-lavendid-muutuvad-2015-12-21