Töölähetuse kulude hüvitamine ja välislähetuse päevaraha

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 21 sätestab, et tööandja võib lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Seaduse järgi võib töölähetus kesta järjestikku kuni 30 kalendripäeva, kui tööandja ja töötaja vahel puudub kokkulepe pikemas lähetuses.

Juhtimis- või kontrollorgani liikme puhul loetakse töökohaks koht, kus juhtimis- või kontrollorgani liige oma ametiülesandeid harilikult täidab. Kui töö tegemise koht on välisriigis, siis tuleb lähtuda selle riigi lähetuskulude ja päevaraha piirmääradest. Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tööandjana käsitletakse juriidilist isikut, kelle juhtimis- või kontrollorgani liige lähetatu on.

Töölepingu seadusest tulenevalt on vaja töötaja nõusolekut, kui lähetusse saadetakse alaealine töötaja, rase või töötaja, kes kasvatab alla kolmeaastast või puudega last (seda sõltumata lähetuse kestusest).

Töötajal on õigus nõuda tööandjalt töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude ning tööülesande täitmisega kaasnevate muude mõistlike kulude (näiteks sõidupiletite ostmisega kaasnevad, reisikindlustuse, viisa vormistamise, pagasiveo, valuutakursside vahest tulenevad või muud sarnased kulud) hüvitamist ning välislähetuses oldud aja eest päevaraha maksmist vähemalt alammäära (22.37 EUR) ulatuses.

Makstav välislähetuse päevaraha kuni 32 eurot päevas.

Töölähetusega seotud kõik kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel.